Blog

  • Publicaties

Perpetueel, maar niet voor altijd!

Gepubliceerd op 29 juni 2017

De oudste obligatie ter wereld die nog rente uitkeert, is uitgegeven in 1624 door een Nederlandse instelling. Het Waterschap Lekdijk Bovendams wilde in dat jaar de financiering rondkrijgen voor de aanleg van een nieuwe dijk. Voor een inleg van omgerekend 1200 gulden per schuldbewijs, zegde de instelling toe tot in lengte van jaren 2,5% rente te betalen. De eerste perpetuele obligatie zag daarmee het levenslicht. De vooraanstaande Amerikaanse universiteit Yale kocht in 2003 één exemplaar van zo’n schuldbewijs op (voor € 24.000!), met de verwachting dat dit slechts een geschiedkundig bezit zou zijn. Twee jaar geleden kwamen ze er echter achter dat het bewijs ook nu nog rentedragend is. Na een telefoontje met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (zoals het Waterschap Lekdijk Bovendams tegenwoordig heet) werden de jaarlijkse couponbedragen alsnog keurig overgemaakt.

Eeuwigdurende obligaties zijn er nog altijd, al worden ze slechts zelden daadwerkelijk eeuwenlang in stand gehouden. Sinds vorig jaar beleggen we voor onze klanten in deze eeuwigdurende obligaties. Deze obligaties zijn achtergesteld op andere schuldeisers van de uitgevende instelling. Dit betekent dat er een navenant risico verbonden is aan dit type schuldpapier. Bij een eventueel faillissement is het zeker niet gegarandeerd dat je je inleg terugkrijgt.

Wij hebben specifiek gekozen voor ING Groep en Aegon als uitgevende instellingen. De belangrijkste reden om in dit type obligaties te gaan beleggen – naast het feit dat de koersen op dat moment enorm onder druk hadden gestaan – was het feit dat de genoemde instellingen vanuit toezichthoudende instanties verplicht werden om hun kernvermogen te versterken. Beide hebben bovendien met overheidssteun de kredietcrisis overleefd, dus ook vanuit de politiek werd er druk uitgeoefend om de kans op nieuwe financiële problemen te verkleinen.

Deze versteviging van de financiële positie zou in onze ogen een voordeel moeten betekenen voor beleggers die tot dat moment juist de grootste risico’s liepen bij problemen: de houders van achtergestelde obligaties. Bijkomend voordeel is dat bij de door ons gekozen obligaties van ING en Aegon de coupon per kwartaal steeds opnieuw bepaald wordt aan de hand van de Nederlandse 10-jaars rente op staatsleningen. Een stijgende rente is in principe een nadeel voor beleggers in obligaties met een vaste coupon. De beurskoers van hun obligatie daalt dan in de meeste gevallen. In dit geval is die stijgende rente juist een voordeel, aangezien na drie maanden de couponrente mee stijgt met de marktrente.

Door veranderingen in wetgeving en marktomstandigheden is het bovendien zeker niet ondenkbaar dat Aegon en ING de obligaties op willen kopen of aflossen, ondanks het feit dat ze een eeuwigdurend karakter hebben. Sterker nog, er zijn al genoeg voorbeelden te vinden van financiële ondernemingen die zelf biedingen hebben gedaan op hun achtergestelde obligaties. In dat geval kan de zittende belegger mogelijk een extra koersstijging tegemoet zien.

Omdat de koersen na onze aankopen hard zijn opgelopen, worden we ook voorzichtiger. Want er moet tenslotte ‘zicht zijn op meer’ om de posities aan te kunnen houden in portefeuille. En behalve de renteontwikkeling is ook de veranderende risicohouding van beleggers in deze tak van sport een belangrijke factor. We gaan ervan uit dat de rente (en dus ook de coupon van deze twee obligaties) verder oploopt, maar de grootste invloed op de koers zal uitgaan van berichtgeving over de financiële gezondheid van ING en Aegon.

Disclaimer: Vermogensbeheer- en vermogensadviesklanten van Efidenz Capital Management houden positie in de genoemde obligaties. Dit artikel is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties. Gebruik maken van de informatie geschiedt volledig op eigen risico. De inhoud van deze publicatie kan ieder moment in de toekomst en zonder expliciete vermelding of aankondiging gewijzigd worden. Efidenz Capital Management B.V. heeft de tekst met de grootst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld, maar aan de inhoud kunnen geen rechten of plichten ontleend worden.